THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 443/TTg-QHQT

V/v: áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1339/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG) trong khuôn khổ thực hiện thí điểm Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoàn chỉnh nội dung và ký HPPMG với các tổ chức Liên hợp quốc.

- Thông báo cho các cơ quan, địa phương liên quan của Việt Nam biết để áp dụng và thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức Liên hợp quốc cập nhật HPPMG trên cơ sở những thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật đã được tham chiếu trong HPPMG trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Làm việc với phía Liên hợp quốc để xem xét khả năng sớm áp dụng HPPMG cho các tổ chức khác của Liên hợp quốc.

3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ thúc đẩy tiến trình sửa đổi Hiệp định cơ bản (SBA), sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định./.

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?