BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4430/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương đối với Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộinhận được công văn số 8288/BTC-ĐT ngày 11/6/2009 và số 12513/BTC-ĐT ngày04/9/2009 của Bộ Tài chính hỏi về vấn đề tiền lương đối với Ban quản lý dự ánsử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, tiền lương của cán bộ,viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tạiQuyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thôngtư số 32/1999/TT-LĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg nêu trên;

Tuy nhiên, khi Chính phủ ban hànhNghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cánbộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấplương trong các công ty nhà nước và Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nướcthì các căn cứ để ban hành Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số32/1999/TT-LĐTBXH (Nghị định số 25/CP , 26/CP ngày 23/5/1993 và Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ) không còn hiệu lực.

Để bảo đảm ổn định tiền lương, thunhập đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án đầu tư xâydựng và thuận lợi cho việc xác định quỹ tiền lương, Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Chính phủ ban hànhNghị định thay thế Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướngChính phủ trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2010.

2. Trong thời gian chưa có quy địnhmới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị tạm thời hướng dẫn việc ápdụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu như sau:

Các Ban quản lý dự án được thànhlập theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 (trước đây là Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 vàNghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ) thì chủ dự án căn cứvào quy mô, tính chất quan trọng của từng công trình và khả năng tiết kiệm chiphí để xác định hệ số điểu chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung(tại thời điểm hiện nay là 650.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ) để lập quỹ tiền lương nhưng khônglàm tăng thêm chi phí quản lý theo nguyên tắc sau:

- Đối với các Ban quản lý dự ánquan trọng quốc gia hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A quy địnhtại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009của Chính phủ được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so vớimức lương tối thiểu chung.

- Đối với các Ban quản lý dự án đầutư xây dựng công trình thuộc nhóm B, C quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèmtheo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tăngthêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cácđơn vị thực hiện theo quy định nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân