BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4433/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với TN từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 9822/CT-TT &HT ngày 06/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chínhsách thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, Mục V, Phần A Thông tưsố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về quy đổi thunhập chịu thuế ra đồng Việt Nam như sau:

"Thu nhập chịu thuế thu nhập cánhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằngngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thịtrường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷgiá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ cótỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam."

- Tại điểm 9, Mục I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ kếtoán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tạiViệt Nam thì:

"Đối với doanh nghiệp, tổ chứccó vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loạingoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng vănbản trước khi thực hiện. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện ghichép kế toán và lập báo cáo tài chính theo loại ngoại tệ đã được Bộ Tài chínhđồng ý làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, riêng báo cáo tài chính nộp cho các cơquan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giáhối đoái quy định."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đốivới trường hợp cá nhân nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng vốn góp bằng đồngngoại tệ của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hạch toán kế toán bằng đồng ngoạitệ (đã được Bộ Tài chính chấp thuận) thì giá góp vốn ban đầu, giá chuyển nhượngvốn, thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định bằngđồng ngoại tệ. Khi xác định thu nhập tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượngvốn phải quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn ra ĐồngViệt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngânhàng tại thời điểm phát sinh thu nhập để tính thuế TNCN về việc chuyển nhượngvốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bình Dương biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, TNCN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương