TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4434/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Canon Marketing
Địa chỉ: Tầng 10-11 President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1
Mã số thuế: 0311869297

Trả lời văn thư ngày 24/4/2014 của Công ty về chínhsách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm g khoản Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chínhphủquy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồngmôi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinhdoanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá, hoa hồng trả cho nhà phânphối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị;chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.

Tổng số chi phí được trừ không bao gồm các khoản chiquy định trên đây; đối với hoạt động thương mại không bao gồm giá mua của hànghóa bán ra.

Khoản chi thuộc diện khống chế chi phí tại Điểm nàybao gồm cả chi, biếu, tặng, cho khách hàng”.

- Căn cứ Điều 5 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trịgia tăng (GTGT):

Các trường hợp không phải kê khai,tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thuvề bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồiđất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiềnchuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanhnhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành,khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phầnSữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) đểthực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúctiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhậntiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhàphân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT vàtính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định sốthuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định”

Trường hợp Công ty có ký Hợp đồng tài trợ cho Khu vui chơi KizcitiHà Nội - Chi nhánh Công ty Thái Dương để tổ chức sự kiện ”Quầy mô hình đào tạonhiếp ảnh nhí ở Kizciti Hà Nội” nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị sản phẩm cho Công ty thì Chi nhánh Công ty Thái Dươngphải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo thuế suất 10% giao cho Công ty đểlàm căn cứ kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ (thuộc khoản chi phíbị khống chế theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP) khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN (Trường hợp hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải đápứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. Kiểm tra số 2;
- Lưu (TTHT, HC).
1
396/14 kd

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga