BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: nộp vận tải đơn chở suốt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng
Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của các công ty TNHH Thép An Khánh, Công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc, Công ty TNHH TM & Du lịch Trung Dũng đề nghị được xem xét chấp nhận cho lô hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) khi nộp bổ sung vận tải đơn chở suốt được phát hành tại nước xuất khẩu Nhật Bản. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản có C/O mẫu JV/AJ như sau:
1. Đối với các lô hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 19566NKD/KVI ngày 12/12/2009, số 20585NKD/KVI ngày 26/12/2009 và số 23209NKD/KVI ngày 24/12/2010: vận tải đơn chở suốt được phát hành tại Nhật Bản do doanh nghiệp nộp bổ sung đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản xác nhận là hợp lệ. Đề nghị đơn vị chấp nhận cho hưởng ưu đãi thuế quan VJEPA.
2. Đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản khác đã hoàn thành thủ tục hải quan trước ngày ban hành công văn này: nếu doanh nghiệp xin nộp bổ sung vận đơn chở suốt được phát hành tại nước xuất khẩu thì xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi thuế quan VJEPA/AJCEP với điều kiện:
- Vận đơn chở suốt được phát hành tại Nhật Bản nộp bổ sung là hợp lệ (trên cơ sở kết quả điều tra xác minh).
- Không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng.
3. Đối với trường hợp chưa hoàn thành thủ tục hải quan và đăng ký tờ khai mới từ ngày ban hành công văn này: nếu doanh nghiệp muốn được hưởng ưu đãi thì phải nộp vận tải đơn chở suốt được cấp tại Nhật Bản tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu và nộp C/O hợp lệ theo quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Công ty TNHH Thép An Khánh, Công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc, Công ty TNHH TM & Du lịch Trung Dũng (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?