VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 4435/VPCP-KTN

V/v: lựa chọn Nhà đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 14 đoạn km 817 - km 887 qua tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng BOT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Xét nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (văn bản số 143/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010) về việc lựa chọn Nhà đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 14 đoạn km 817 - km 887 qua tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức triển khai thực hiện Dự án nâng cấp quốc lộ 14 đoạn km 817 - km 887 qua tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng BOT như ý kiến chỉ đạo tại công văn 3408/VPCP-KTN ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (18b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý