TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4438/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Noble Resources Việt Nam
Địa chỉ: P2 Điện Biên phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Mã số thuế: 0304929562

Trả lời văn bản số 38/CV .20 ngày5/5/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ tiết đ khoản 2 điều 2 Thông tưsố 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN quyđịnh các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công gồm: “Các khoảnlợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sửdụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức...”

Trường hợp Công ty mua đồng hồ (trịgiá 21.120.000 đồng) tặng cho nhân viên, là khoản lợi ích vật chất mà người laođộng được hưởng, do đó khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCNtừ tiền lương, tiền công, tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cục thuế TP thông báo để Công tybiết thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền - 130512(1435)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga