BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4439/LĐTBXH-PCTNXH
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án của tỉnh Yên Bái năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Trả lời Tờ trình số 150/TTr-UBNDngày 6/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xin hỗ trợ kinh phíthực hiện Đề án Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng ngừa, đấutranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Yên Báinăm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Yên Bái có số người nghiện ma túycao, trên 2.500 người nghiện có hồ sơ quản lý và khoảng 1.600 đối tượng nghinghiện ma túy, vẫn tiền ẩn nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện, và là một trongnhững tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV lớn nhất trong cả nước.

Là một tỉnh nghèo, nguồn thu ngânsách rất hạn hẹp, đặc biệt trong 2 năm gần đây (2008-2009) phải cân đối ngânsách phục vụ cho các biện pháp thực hiện mục tiêu chống suy giảm kinh tế, đảmbảo an ninh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai, do vậy Yên Bái càng khó khăntrong việc cân đối nguồn kinh phí để thực hiện Đề án Tăng cường công tác phòng,chống HIV/AIDS và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy,mại dâm năm 2010.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộihoàn toàn nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và đề nghị BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết nguồn kinh phí thực hiệnĐề án trên của tỉnh Yên Bái.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng – Chủ tịch UBQG về PC HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm