UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 444/SGD &ĐT-KHTC&CNTT
V/v: Hướng dẫn thu, chi, tổ chức các kỳ thi từ năm 2008

Yên Bái, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Phổ thông liên cấp 2+3;
- Ông (Bà) Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh.

Căn cứ Thôngtư Liên tịch số: 49/2007/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của BộTài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung,mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắcnghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốctế và khu vực;

Căn cứ Quyếtđịnh số: 769/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Yên Bái về việcphê duyệt một số khoản thu và mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắcnghiệm, tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp phổ thông của ngành giáo dục và đàotạo tỉnh Yên Bái;

Để thống nhấtviệc sử dụng kinh phí thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp năm2008; Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫnđịnh mức kinh phí chi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp năm 2008 và những năm tiếp theonhư sau:

I- Nộidung và định mức

1. Các khoảnthu phục vụ trực tiếp học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông

a) Thu tiềnbằng tốt nghiệp (gồm tiền mua phôi bằng, ghi trên bằng, ép bằng): 10.000đồng/học sinh.

b) Thu tiềnGiấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bao gồm tiền giấy, in ấn): 1.000 đồng/họcsinh.

2- Kinh phíphục vụ trực tiếp cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT, xét tốt nghiệpTHCS, BTTHCS bao gồm:

- Tờ giấythi, tờ đề thi giấy nháp, thẻ học sinh do các trường THPT, các phòng Giáo dụcvà Đào tạo và các cơ sở giáo dục tổ chức thi, xét thi tốt nghiệp chi.

Các đơn vịlập dự toán và thực hiện chi như các khoản chi ấn phẩm khác theo chế độ hiệnhành.

3- Kinh phíphục vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia in sao đề, coi chấm thi và phục vụ kỳthi, xét thi tốt nghiệp lấy từ ngân sách của đơn vị, mức chi qui định như sau(Có Phụ lục mức chi cho việc tổ chức kỳ thi đính kèm).

II- Nguồnvà sử dụng kinh phí

1- Kinh phíđược sử dụng từ ngân sách chi thường xuyên, thu học phí và nguồn kinh phí hợppháp khác của đơn vị.

2- Đối tượngđược thụ hưởng kinh phí thi

2.1 - Kinhphí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên coi thi:

- Cán bộ,giáo viên các trường THCS đến trường THPT coi thi, thì trường THPT nơi cán bộ,giáo viên đến coi thi trả tiền bồi dưỡng.

- Cán bộ,giáo viên các trường THPT được phân công đến trường khác coi thi thì trường nơicán bộ, giáo viên đến làm công tác coi thi trả tiền bồi dưỡng.

2.2- Kinh phíbồi dưỡng cán bộ, giáo viên chấm thi, xét thi tốt nghiệp:

- Xét tốtnghiệp THCS do phòng Giáo dục - Đào tạo (PGD-ĐT) chi; các PGD-ĐT căn cứ vàođịnh mức chi để lập, duyệt dự toán chi cho các trường và ở Phòng;

- Chấm thi TNTHPT, BTTHPT do Sở GD-ĐT chi, phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó chấm thicác bộ môn không nằm trong định mức bài chấm.

2.3 – Kinhphí bồi dưỡng cán bộ, nhân viên an ninh, bảo vệ, y tế và nhân viên phục vụ cáchội đồng coi thi được trả từ nguồn kinh phí của các trường có hội đồng thi.

2.4- Kinh phíbồi dưỡng cán bộ, giáo viên thanh tra thi và xét tốt nghiệp do Sở Giáo dục vàĐào tạo chi.

3- Công tácphí: Cán bộ, giáo viên đi làm công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi thanhtoán tiền công tác phí tại đơn vị mình theo chế độ hiện hành (trường đã táchtài khoản do trường chi, trường chưa tách tài khoản do Phòng GD-ĐT chi)

4- Các cơ sởgiáo dục không được thu bất cứ khoản thu nào, ngoài các khoản ghi ở tiết (a) và(b) mục 1 phần I. Nếu có các khoản hỗ trợ khác từ các tập thể, cá nhân, thìnguồn kinh phí đó hoàn toàn là sự tự nguyện của tập thể, cá nhân tự quyên góp;nhà trường sử dụng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích.

5- Các đơn vịchi đảm bảo chế độ, thực hành tiết kiệm và phải mở sổ sách quản lý theo dõithu, chi, quyết toán kinh phí thi theo đúng quy định tài chính - kế toán hiệnhành.

Hướng dẫn sửdụng kinh phí thi, xét thi tốt nghiệp năm 2008 này thay thế công văn số 317/SGD &ĐT-KHTC&CNTTngày 28/5/2007 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thi, xét thitốt nghiệp năm 2007.

Sở Giáo dụcvà Đào tạo yêu cầu các đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc nộidung hướng dẫn trên; tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tốt cơsở vật chất và các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ thi đúng qui chế và thựchiện thu, chi theo chế độ tài chính qui định./.

Nơi nhận :
- Như trên (T/hiện);
- Sở Tài chính (phối hợp);
- Kho bạc NN (phối hợp);
- Lưu VT, KHTC&CNTT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Hưng