BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4440/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Công ty CP XNK Máy Sao Việt.
(Đ/c: P 417 B2, Tập thể Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được công văn củaCông ty Cổ phần XNK Máy Sao Việt kiến nghị về thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tảitrên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn giai đoạn từ ngày 01/1/2008 đến hết ngày21/12/2009. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 09/6/2010 trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 6976/VPCP- KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòngChính phủ trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày31/7/2013;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tàichính tại công văn số 15604/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 về xử lý thuếnhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên24 tấn đến dưới 45 tấn;

1. CụcHải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ cụ thể, xử lý thuế nhập khẩu theo nội dungcác văn bản dẫn trên (đính kèm) và chuyển kết quả xử lý đến Cục Thuế TP. Hà Nội(nơi doanh nghiệp đăng ký mã số thuế).

2. CụcThuế TP. Hà Nội căn cứ Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp và kết quả xử lý thuế nhập khẩucủa cơ quan hải quan, phối hợp với Công ty CP XNK Máy Sao Việt xác định số thuếthu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các đơn vị báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướngdẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để c/đạo);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường