BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4441/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Công ty Cổ phần ô tô TMT.
(Đ/c: 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được công văn củaCông ty Cổ phần ô tô TMT kiến nghị về thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổcó tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn giai đoạn từ ngày01/1/2008 đến hết ngày 21/12/2009. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 3961/VPCP- KTTH ngày 09/6/2010 trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại côngvăn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 6976/VPCP- KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ trả lời đềnghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày 31/7/2013;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công vănsố 15604/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 về xử lý thuế nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ cótrọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn;

1. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hồ sơcụ thể, xử lý thuế nhập khẩu theo nội dung các văn bản dẫn trên (đính kèm) vàchuyển kết quả xử lý đến Cục Thuế TP. Hà Nội (nơi doanh nghiệp đăng ký mã sốthuế).

2. Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ Điều 7 Thôngtư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thunhập doanh nghiệp vàkết quả xử lý thuếnhập khẩu của cơ quan hải quan, phối hợp với Công ty CP ô tô TMT xác định sốthuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cácđơn vị báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để c/đạo);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường