TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV XNK thực phẩm Hạ Long
Địa chỉ: 718/18A Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Mã số thuế: 0304362097

Trả lời văn thư số 03CV- 06/2014/TPHL ngày 2/6/2014của Công ty về lập hóa đơn chiết khấu thương mại; Cục Thuế TP. có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điểm 2.5 Phụ Lục 4 ban hành kèm theo Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấuthương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấuthương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng,doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tínhđiều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳtiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ)chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơncần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh,bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty bán hàng hóa vào hệ thống siêu thịBigC có thực hiện chiết khấu thương mại cho các cửa hàng trong hệ thống siêuthị theo tỷ lệ thống nhất hàng năm trên doanh số và việc xác định số tiền chiếtkhấu được thực hiện vào tháng kế tiếp sau khi hai bên đối chiếu doanh số muabán hàng hóa của tháng trước, do đó số tiền chiết khấu này được tính điều chỉnhtrên hóa đơn bán hàng kỳ tiếp sau theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 3;
- Lưu (TTHT, HC);
- 1724-140339/14-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga