BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4443/TCT-CS
V/v phiếu mua hàng siêu thị

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty liên doanh BV Pharma.
(Đ/c: Ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 205/2008 CV/BVP-KT ngày 26/8/2008 củaCông ty liên doanh PV Pharma về việc ghi nhận chi phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫnhiện hành thì phiếu quà tặng do các siêu thị phát hành là chứng từ có giá trịnhư tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khi phát hành phiếu tặng quàchưa phải là hoạt động mua bán hàng hóa nên chưa tính thuế GTGT. Vì vậy, khicác cơ sở kinh doanh mua phiếu quà tặng của siêu thị để khuyến mại cho kháchhàng thì cơ sở kinh doanh lập phiếu chi tiền; các siêu thị phải lập phiếu thutiền, không lập hóa đơn GTGT. Khi khách hàng sử dụng phiếu quà tặng đến muahàng ở siêu thị thì siêu thị mới lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Căn cứ vào số tiền ghi trên phiếu chi tiền của cơ sở kinhdoanh và phiếu thu tiền của các siêu thị, cơ sở kinh doanh ghi nhận vào chi phíhợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế nhưng khoản chi này không được vượt quátỷ lệ khống chế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương