BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4443/TCT-KK
V/v thời hạn giải quyết hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Ông Trần Đức Đán;
Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 582/TTĐT-BĐ ngày 04/10/2009 của Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Chính phủchuyển Tổng cục Thuế giải quyết kiến nghị của ông Trần Đức Đán (Địa chỉ: 38 BàTriệu, Hà Nội) về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 60Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Điểm 2.2 Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế, thì: “Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậmnhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuếphải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo lý do không hoàn thuế”.

Tại Điểm 2 Mục I Phần H Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, hướng dẫn về thời hạn kiểm tra trước khi hoàn thuếtại trụ sở người nộp thuế là theo “ngày làm việc”, đồng thời để phù hợp vớithực tế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế (đối chiếu xác minh hóa đơn, chứng từ, hạchtoán sổ sách kế toán, …), Tổng cục Thuế đã có quy định trong Quy trình hoànthuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 với thời hạngiải quyết hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau chậm nhất là sáu mươingày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Hiện nay Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sungThông tư số 60/2007/TT-BTC cho phù hợp, trong đó có xem xét quy định về thờihạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Ngày 14/10/2009, Tổng cục trưởngTổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TCT ban hành kèm theo Quy trình hoànthuế thay thế Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCTngày 22/5/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trong đó có quy định thời hạngiải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau tối đa làsáu mươi ngày theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế xin tiếp thu và cảmơn ông Trần Đức Đán đã đóng góp ý kiến giúp ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, HT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến