BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4446/TCT-QLN
V/v:Cưỡng chế nợ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:
Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 710

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 99/710-TCKT ngày 18/7/2014 về việc tiếp tục được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 710. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:
1. Trách nhiệm của Công ty
Công ty lập văn bản cam kết nộp theo tiến độ thanh toán khối lượng hợp đồng theo đúng trình bày của Công ty tại công văn số 99/710-TCKT nêu trên gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh xem xét, xử lý.
2. Trách nhiệm của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.
- Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?