TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44461/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Ban Quản lý dự án y tế trọngđiểm
(Địa chỉ: P123 nhà N4, 138B Giảng Võ (trường đại học Y tế công cộng), P. KimMã, Q. Ba Đình, Hà Nội. MST: 0106621173)

Trả lời công văn số 04/CV-TCKT ngày 28/5/2015 của BanQuản lý dự án y tế trọng điểm về nghĩa vụ thuế đối với việc bán hồ sơ mời thầu,Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về khai thuế Môn bài:

Căn cứ Điểm 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Mônbài quy định việc xác định bậc thuế Môn bài đối với một số trường hợp cụ thểnhư sau:

“…- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánhhạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấychứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thìthống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm... ”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ban Quản lý dự án ytế trọng điểm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và được giao quản lý mộtsố dự án do Bộ Y tế làm chủ, trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tưxây dựng có phát sinh khoản thu bán hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu thì đơn vịkhai thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu bán hồ sơ mờithầu, tờ khai thuế Môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, mức thuế Môn bài 1.000.000 đồng/năm.

2. Về khai thuế GTGT,thuế TNDN:

Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo xin ý kiếnTổng cục Thuế. Khi nhận được ý kiến trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP HàNội sẽ có văn bản hướng dẫn đơn vị.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Ban Quản lý dự án y tếtrọng điểm được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn