TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44462/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Chi cục thuế huyện SócSơn

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1201/CCT-TTHTr ngày 26/05/2015 của Chi cục thuế huyện Sóc Sơn, về việc giải đápchính sách thuế đối với hợp tác xã vận tải Nội Bài (sau đây viết tắt là HTX). Vềnội dung vướng mắc này, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếgiá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quyđịnh nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

"1. Thuế GTGT đầu vào của hànghóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGTđược khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồithường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất."

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắckhấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ Tiết b Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếbao gồm:

"2.5. Chi tiền lương, tiềncông, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền thưởng, tiền muabảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởngvà mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước laođộng tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chếthưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quychế tài chính của Công ty; Tổng công ty."

Căn cứ Tiết 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế. (có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanhnghiệp từ năm 2014 trở đi)

Căn cứ các quy định nêu trên,

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): trường hợp các xãviên góp vốn bằng tiền để HTX mua xe ô tô nhưng không phục vụ cho hoạt động sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của HTX thì không được khấutrừ thuế GTGT đầu vào.

2. Vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

HTX không được trừ các khoản chi tiền thưởng chongười lao động mà các khoản này không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng vàmức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước laođộng tập thể; Quy chế tài chính của HTX; Quy chế thưởng của HTX khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Chi cục thuế huyệnSóc Sơn biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn