BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4447/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3795/CT-TTHT ngày 17/6/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về ưu đãimiễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở khám chữa bệnh. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Điều 19 Chương V Nghịđịnh số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/03/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư vớinước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa họcquy định:

"2. Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sởgiáo dục và cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng mứcthuế thu nhập 10% trong suốt thời gian hoạt động; được miễn thuế thu nhập trongthời gian 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếptheo;"

Về nguyên tắc ưu đãi miễn, giảm thuếthu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nếu thực tếdoanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định tại Giấy phép đầu tư vàcác văn bản quy phạm pháp luật liên quan thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãitheo Giấy phép đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty Phòng khám gia đình TP.HCM thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi về cơsở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Giấy phép đầu tưvà các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãitheo Giấy phép đầu tư.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh có hoạtđộng khám chữa bệnh cho bệnh nhân mà thuốc chữa bệnh là một phần thuộc gói dịchvụ chữa bệnh/điều trị, thì thu nhập từ thuốc chữa bệnh nằm trong thu nhập củahoạt động khám chữa bệnh.

Trường hợp cơ sở y tế có quầy thuốckinh doanh hạch toán riêng thì quầy thuốc đó phải nộp thuế (GTGT và TNDN) theoquy định hiện hành, không được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai