BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 445/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Công nghiệpViệt Nam

Trả lời văn bản số 120/VINAINCON-QLĐT ngày 19/02/2009 củaTổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyếttoán chi phí đầu tư xây dựng công trình dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý định mức dự toán xây dựng công trình, giá xâydựng công trình:

Đối với những gói thầu thuộc dự án đã thực hiện quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:Thực hiện theo qui định tại Điều 13, Điều 16, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP vàđiểm 2, mục III, Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựnghướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với những gói thầu thuộc dự án thực hiện quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Thực hiệntheo qui định tại mục II, phần C Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 củaBộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc xử lý chuyển tiếp áp dụng các qui định về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc quản lý định mức dự toán xâydựng, giá xây dựng công trình) thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 1Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP

Về chi phí cho biện pháp thi công: Chi phí biện pháp thicông được tính toán cụ thể đối với từng công tác thi công xây dựng, có nhữngcông tác thi công xây dựng thì chi phí biện pháp thi công đã được tính trongđịnh mức dự toán, đơn giá xây dựng công trình; có những công tác xây dựng thìchi phí này được xác định riêng phù hợp với biện pháp thi công được chủ đầu tưphê duyêt. Vì vậy, chi phí biện pháp thi công được xác định theo nguyên tắckhông trùng lặp chi phí và được tính vào dự toán chi phí xây dựng công trình.

Việc xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điềuhành thi công cho sản xuất và gia công cơ khí như Tổng công ty Xây dựng Côngnghiệp Việt Nam nêu tại văn bản 120/VINAINCON-QLĐT là phù hợp.

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD.T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn