công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 445 TC/VP NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 81/2002 NGÀY 16/9/2002

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơquan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hànhchính; đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Qua báo cáo của một sốđịa phương, Bộ Tài chính phát hiện một lỗi nhỏ tại điểm 5 mục III Thông tư số81/2002 do công tác chế bản, nay xin đính chính như sau:

Nội dung đã in: "Đối với các khoản thu phí, lệ phí thuộcngân sách nhà nước, khấu hao tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định và cáckhoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước để lại cho đơn vị chi theo quy định,định kỳ hàng quý đơn vị phải lập báo cáo chi tiết các khoản thực thu, thực chitheo mục lục ngân sách nhà nước gửi cơ quan tài chính để thực hiện ghi thu ngânsách nhà nước và ghi chi cho đơn vị. Căn cứ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sáchnhà nước do cơ quan tài chính chuyển đến, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toánthu, chi ngân sách nhà nước".

Nay xin đính chính lại là: "Đối với các khoản thu: phí, lệphí thuộc ngân sách nhà nước (số phải nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừđi phần để lại trang trải chi phí cho công tác thu phí, lệ phí theo quy địnhtại điểm 1, mục E, phần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí); khấu haotài sản cố định; thanh lý tài sản cố định và các khoản thu khác thuộc ngân sáchnhà nước để lại cho đơn vị chi theo quy định, định kỳ hàng quý đơn vị phải lậpbáo cáo chi tiết các khoản thực thu, thực chi theo mục lục ngân sách nhà nướcgửi cơ quan tài chính để thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước và ghi chi chođơn vị. Căn cứ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước do cơ quan tàichính chuyển đến, Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán thu, chi ngân sách nhànước".