BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4451/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Trường cao đẳng dân lập Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 187/CĐCNTT ngày13/11/2009 của Trường cao đẳng dân lập Công nghệ thông tin thành phố Hồ ChíMinh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cánbộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đối với Trường cao đẳng dân lậpCông nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp ngoài công lậpđang vận dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thìáp dụng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định (hiện nay là 650.000đồng/tháng quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chínhphủ) để tính các mức lương trong bảng lương làm cơ sở xếp lương và trả lươngcho cán bộ, giảng viên của Trường.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộitrả lời để Trường cao đẳng dân lập Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minhđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh