BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 4453/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1253/HQĐNa-TXNK ngày 10/8/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ; Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì:“Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK bao gồm sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh nội địa”. Trường hợp Công ty TNHH SM Alupack nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình nhập kinh doanh để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu sản phẩm Công ty phải đăng ký tờ khai theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu. Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ quy định nêu trên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC THỦY SẢN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang