BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4456/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công vănsố 450/BVHTT ngày 01/12/2010 của Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thểthao tỉnh Quảng Ninh về việc chế độ ăn giữa ca đối với các đơn vị sự nghiệp, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy địnhtại điểm b, khoản 1, mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trongcác công ty nhà nước thì các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hộiquần chúng tự trang trải về tài chính thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca.

Trường hợp Banquản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sựnghiệp có thu nếu tự bảo đảm toàn bộ hoặc bảo đảm một phần chi phí hoạt độngthì thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số22/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên. Mức ăn và nguyên tắc thực hiện chế độ ăn giữa cathực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày07/4/2010 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhànước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốnđiều lệ và mục III Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 nêu trên củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thểthao tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh