BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4457/TCHQ-TTr
V/v tham gia ý kiến xử lý kết quả thanh tra

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 343/TTr-P6 ngày 13/07/2009 của Thanhtra Bộ Tài chính v/v xin ý kiến tham gia xử lý kết quả thanh tra đối với việcthực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế đối với hàng nhập khẩu đầu tư tại Cục Hải quantỉnh Đồng Nai. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau để quý Cơ quan tham khảo:

1. Công ty TNHH Hóa dầu AP Việt Nam:

Dự án của Công ty TNHH Hóa dầu AP Việt Nam được cấp Giấyphép đầu tư trước ngày 01/01/2006 thực hiện miễn thuế theo Điều 57, 58 Nghịđịnh số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ. Việc miễn thuế nhập khẩutheo văn bản phê duyệt miễn thuế của Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thươngmại ủy quyền. Từ 01/01/2006, thì việc miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quyđịnh tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP .

Theo quy định tại Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006doanh nghiệp FDI đăng ký lại được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp củadoanh nghiệp trước khi đăng ký lại.

Trường hợp, Dự án được cấp Giấy phép mở rộng Dự án, sau ngày01/01/2006, nếu không thuộc Lĩnh vực hoặc Địa bàn ưu đãi đầu tư thì về nguyêntắc hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp không được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Hóa dầu APViệt Nam, đề nghị xem xét kỹ hoặc trao đổi thêm với các Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Công thương) về vấn đề:

- Là doanh nghiệp đăng ký lại theo quy định của Nghị định số101/2006/NĐ-CP của Chính phủ được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp củadoanh nghiệp trước khi đăng ký lại. Trong trường hợp này theo nguyên tắc khônghồi tố, doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi phù hợp với quy định của pháp luậttrước đây.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số149/2005/NĐ-CP và Điều 20 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP về quyền được đảm bảo đầutư trong trường hợp thay đổi chính sách, pháp luật, thì doanh nghiệp được tiếptục được hưởng các ưu đãi theo quy định của Giấy phép đầu tư hoặc được giảiquyết bằng một, một số hoặc các biện pháp quy định tại Điều 20 Nghị định này.

2. Công ty Liên doanh Lafarge Xi măng:

Thời điểm năm 2005, thực hiện theo quy định tại Nghị định24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, theo đó các doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài được nhập khẩu miễn thuế hàng hóa để tạo TSCĐ (Điều 57), khôngquy định dự án đó thuộc hay không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Danh mục hànghóa nhập khẩu do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hoặc cơ quan được BộThương mại ủy quyền phê duyệt.

Từ 01/01/2006, việc miễn thuế nhập khẩu phải theo quy địnhtại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nếu Dự án của doanh nghiệpkhông thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, thì không được miễn thuế nhậpkhẩu.

Năm 2006, Công ty nhập khẩu hàng hóa theo văn bản phê duyệtcủa Sở Thương mại và Du lịch cấp và đã được gia hạn thời hạn hiệu lực, nếu vănbản phê duyệt miễn thuế cấp theo Giấy phép đầu tư được cấp trước ngày01/01/2006, thì thực hiện miễn thuế theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP Trường hợpvăn bản miễn thuế cấp theo Giấy phép đầu tư điều chỉnh năm 2006, thì không đượcmiễn thuế nhập khẩu.

3. Dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch:

Căn cứ quy định tại điểm 2.1.1.1, mục I phần B, Thông tư số 85/2005/TT-BTC thì: Dây cáp điện các loại và cấp điều khiển không áp dụngnguyên tắc phân loại theo máy chính là tua bin phản lực để tính thuế nhập khẩu (phảiphân loại đúng mã số quy định cho mặt hàng dây cáp điện các loại và cáp điềukhiển tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành). Đối với mặt hàng cẩu trục(theo mô tả tại công văn của Thanh tra Bộ), mặt hàng này là máy móc thiết bịthuộc chương 84 (nhóm 84.26). Do vậy mặt hàng này có thể được xem xét để phânloại theo nguyên tắc phân loại của thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5090/TCHQ-KTTT ngày05/9/2005 gửi Tập Đoàn dầu khí Việt Nam trả lời về thuế nhập khẩu của Dự án Nhàmáy điện Nhơn Trạch. Trường hợp, có đủ cơ sở xác định các mặt hàng này thuộcloại vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được thì phải nộp thuế theo quyđịnh.

4. Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.

Căn cứ quy định tại điểm 2.1.1.1, mục I phần B, Thông tư số85/2005/TT-BTC thì: Dây cáp điện các loại và cáp điều khiển không áp dụngnguyên tắc phân loại theo máy chính là tua bin phản lực để tính thuế nhập khẩu.

Từ ngày 01/01/2006, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương)hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền không phê duyệt Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễnthuế nữa. Doanh nghiệp có dự án ưu đãi đầu tư phải tự kê khai, tự chịu tráchnhiệm trước pháp luật các mặt hàng thuộc diện miễn thuế khi đăng ký với cơ quanHải quan. Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 NĐ 149 thì vật tư xây dựng trongnước chưa sản xuất được được miễn thuế nhập khẩu. Đề nghị xem xét cụ thể để tranhchấp và khiếu nại nhiều lần, nếu có đủ cơ sở xác định các mặt hàng này thuộcloại trong nước đã sản xuất được thì không được miễn thuế nhập khẩu.

5. Việc nhập khẩu PTVT (xe điện 02 chỗ, 4 chỗ, 6 chỗ ngồi)

Theo quy định tại khoản 6b Điều 16 Nghị định số149/2005/NĐ-CP thì PTVT chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoahọc và Công nghệ xác nhận được miễn thuế nhập khẩu. Do vậy, theo thẩm quyền quyđịnh tại Nghị định này, trường hợp PTVT được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhậnlà PTVT chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được miễn thuế. (trường hợp nàyáp dụng cho tất cả các dự án đầu tư).

Các Dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày01/01/2006, thì việc miễn thuế nhập khẩu theo văn bản phê duyệt của Bộ Thươngmại. Trường hợp văn bản phê duyệt của Bộ Thương mại cấp Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế trong có PTVT (xe điện), khi nhập khẩu hàng hóa, văn bản phêduyệt đã hết hiệu lực thì không được miễn thuế nhập khẩu.

6. Công ty Cổ phần Texhong Việt Nam

Theo mô tả tại công văn của Thanh tra Bộ thì mặt hàng “hệthống trần treo bằng nhôm nhà xưởng” có mã 7610909090.

Việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được thuộcthẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do vậy phải thực hiện theo văn bản của Bộnày, nếu còn nghi ngờ, đề nghị trao đổi thêm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Hợp tác xã Thành Công 1:

Theo quy định tại điểm 31, Mục V, Phụ lục I, Ban hành kèmtheo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công vănsố 458/BKHĐT-PC thì việc Cục Hải quan Đồng Nai áp dụng chính sách ưu đãi thuộclĩnh vực đầu tư là phù hợp vì “hoạt động đầu tư sản xuất của công ty thực hiệntrong cụm công nghiệp”.

Tuy nhiên, việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc thẩmquyền và chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị có văn bản trao đổi vớiquý Bộ để có cơ sở xác định cụ thể.

8. Công ty TNHH Hố Nai

Theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì: Dự ánthường xuyên sử dụng 500 đến 5.000 lao động (kể cả lao động hợp đồng hay thửviệc) thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Số lao động có thể gián tiếp hay trực tiếpphục vụ cho Dự án. Việc xác định số lượng lao động để hưởng ưu đãi đầu tư làphải căn cứ vào số lượng lao động thường xuyên để thực hiện dự án đó. Để có cơsở xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư này, đề nghị trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầutư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn