BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4459/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Trả lời công văn số 5642/CV-NHCT11 ngày 22/09/2010 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) về một sốvướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Về phương pháp xác định nguyêngiá của TSCĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế.

Tiết c3 Điểm 1.2 Mục III Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Thuế GTGT đầu vào của tài sảncố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cốđịnh trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giácủa tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khítài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng vàcác thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng,doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứngkhoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng chomục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, kháchsạn."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpTSCĐ của các tổ chức tín dụng (không phải nhà làm trụ sở văn phòng hoặc cácthiết bị chuyển dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng) nếusử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT vàkhông chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đó.

Ngân hàng Công thương có TSCĐ là cáctoà nhà hỗn hợp gồm: văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, dịch vụ, kháchsạn, căn hộ cao cấp. . .phục vụ cho cả hoạt động tín dụng và hoạt động kinhdoanh khác. Như vậy, thuế GTGT đầu vào của TSCĐ là các toà nhà này không đượckhấu trừ toàn bộ. Ngân hàng được khấu trừ thuế GTGT của các hoá đơn hợp pháp,hợp lệ theo tỷ lệ giữa diện tích dự kiến không sử dụng làm văn phòng phục vụhoạt động tín dụng so với tổng diện tích xây dựng. Phần thuế GTGT không đượckhấu trừ tính vào nguyên giá TSCĐ.

2. Về việc xuất hoá đơn tài chínhđối với TSCĐ mua tập trung tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(TSC).

Điểm 2.6 Mục IV Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hoá đơn:

"Các cơ sở sản xuất kinh doanhxuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh,cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặcxuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoácho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thứctổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong haicách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căncứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập vớinhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ, Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửibán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theoLệnh điều động nội bộ..."

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,mã số thuế 0100111948, có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Khi Ngân hàngthực hiện mua sắm tài sản tập trung tại TSC, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theoquy định thì được phép thực hiện xuất điều chuyển tài sản cho các đơn vị tronghệ thống. Căn cứ hướng dẫn trên, khi Ngân hàng mua TSCĐ tại TSC thì TSC phải kêkhai hoá đơn GTGT và thuế GTGT của các hoá đơn này theo quy định. Khi điềuchuyển TSCĐ này cho các đơn vị khác trong hệ thống, TSC có thể chọn cách xuất hoáđơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị vàtừng khâu độc lập với nhau.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàngTMCP Công thương Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ PC (02b);
- Lưu: VT, DNL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai