BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 446/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Sở Xây dựng Long An.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Sở Xây dựng tỉnh Long An có văn bản số 309/SXD-XD ngày04/3/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽthi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2b, mục IV, phần I, Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng : "Chủ đầu tư tổ chức thẩmđịnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trường hợp cần thiết thìcó thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định. Đối với công trìnhcó liên quan đến môi trường; phòng, chống cháy, nổ; an ninh, quốc phòng thì khithẩm định thiết kế bản vẽ thi công phải lấy ý kiến của các cơ quan quản lý vềnhững lĩnh vực này."

Như vậy, đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư,UBND huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toáncông trình. UBND huyện (chủ đầu tư) có thể giao cho Phòng Công Thương (cơ quanchuyên môn của chủ đầu tư) hoặc Ban Quản lý dự án (đơn vị thay mặt chủ đầu tưquản lý dự án) thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹthuật đều phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Long Ancăn cứ ý kiến trên để hướng dẫn thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi côngtrong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh