BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3643/CT-TTHT ngày 5/11/2008và công văn số 3699/CT-TTHT ngày 7/11/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về thuếGTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với trường hợp sáp nhập doanhnghiệp:

Điều 153 Luật doanh nghiệp quy định về sáp nhậpdoanh nghiệp như sau: "Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi làcông ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là côngty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi íchhợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công tybị sáp nhập".

Điểm 5.18 mục IV phần B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thànhviên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia,tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinhdoanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồsơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn".

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty CP xây dựng AnLạc sáp nhập vào Công ty CP cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 thì phải chuyển toànbộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang cho Công ty CP cấu kiện bêtông Nhơn Trạch 2 là đơn vị nhận sáp nhập. Công ty CP xây dựng An Lạc phải cólệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phảixuất hoá đơn.

2. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bao bìlàm bằng thép tấm mạ thiếc:

Tại mã số 7310 Biểu thuế suất thuế GTGT ban hànhkèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính quy định"Các loại đồ chứa dạng két, thùng phuy, thùng hình trống, hình hộp, lon vàcác loại đồ chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén, ga lỏng),bằng sắt hoặc thép dung tích không quá 300 lít" áp dụng thuế suất 5% (trừloại dùng trong gia đình).

Căn cứ quy định nêu trên, sản phẩm bao bì làmbằng thép tấm mạ thiếc, có dung tích từ 0,5 lít đến 20 lít dùng để đựng keo,hoá chất, dung môi, dầu ăn thì áp theo mã 7310 áp dụng thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Naiđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương