BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Kê khai, nộp thuế TNDN của chi nhánh Viettel
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Cục thuế tỉnh Kon Tum;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Trả lời công văn số 4956/CT-TTr ngày 30/11/2011 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc kê khai, nộp thuế TNDN của chi nhánh Viettel tỉnh Kon Tum, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và công văn số 571/TCT-KK ngày 20/2/2009 của Tổng cục Thuế, báo cáo của Cục thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 2937/CT-TTra ngày 29/7/2011, báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 2456/CT-KTT5 ngày 12/10/2011, ngày 2/11/2011 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3955/TCT-DNL trả lời Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về địa điểm khai, nộp thuế TNDN của chi nhánh Viettel đối với một số khoản thu nhập nêu tại công văn số 2086/VTQĐ-TCKT ngày 09/06/2011 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum thực hiện theo quy định và các văn bản nêu trên.
2. Ngày 04/2/2012 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 347/TCT-CS hướng dẫn việc quyết toán thuế TNDN năm 2011. Đề nghị Tập đoàn Viettel căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thực hiện khai, quyết toán thuế TNDN. Đồng thời, đối với thu nhập của hoạt động kinh doanh được hạch toán tập trung tại Tập đoàn và kê khai, nộp thuế TNDN tại Cục thuế TP. Hà Nội, đề nghị Tập đoàn Viettel có công văn thông báo gửi các cơ quan thuế địa phương nơi đóng chi nhánh để làm cơ sở quyết toán thuế TNDN tại các chi nhánh.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum và Tập đoàn Viễn thông Quân đội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Thanh tra (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Đặng Ngọc Minh