BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/TCT-TVQT
V/v phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được Tờ trình số 265/TTr-CT ngày 15/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phương án thuêtrụ sở làm việc cho Đội Thuế liên xã phường số 2 trực thuộc Chi cục Thuế huyệnLong Khánh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Duyệt phương án thuê trụ sở làmviệc cho Đội Thuế liên xã phường số 2 trực thuộc Chi cục Thuế huyện Long Khánhtheo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 265/TTr-CT ngày15/01/2013 với các nội dung sau:

- Diện tích và địa điểm thuê: Giaocho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng, an toàn tàisản của cơ quan Nhà nước, đảm bảo tiêu chuẩn định mức, tiết kiệm theo quy địnhcủa Pháp luật.

- Thời gian thuê: 02 năm (kể từngày ký hợp đồng).

- Giá thuê: Theo kết quả lựa chọnnhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu nhưng không quá: 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu