BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4463/LĐTBXH-LĐTL
V/v báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính toàncầu đã có tác động xấu đến các doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhất là nhữngdoanh nghiệp chủ yếu sản xuất hàng xuất khẩu, một số doanh nghiệp có khả năngphải thu hẹp sản xuất cắt giảm lao động. Để có cơ sở đề xuất với Chính phủnhững giải pháp và chính sách hỗ trợ kịp thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạothực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong tỉnh cókế hoạch cụ thể để triển khai cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Nghịđịnh số 110/2008/NĐ-CP và Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và các Thông tư hướng dẫncủa Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị địnhtrên.

2. Khảo sát, đánh giá tình hình mức độ thuậnlợi, khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinhdoanh năm 2009; việc thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu theo vùng; mức độcắt giảm lao động (nếu có) và những kiến nghị về giải pháp và chính sách nhằmhỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những khó khăn trên, tổng hợp báo cáo về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 01 năm 2009.

3. Hiện nay tại một số địa phương xuất hiện mộtsố doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, nợ lương công nhân, nợ bảo hiểm xã hộikéo dài, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghịđồng chí Chủ tịch chỉ đạo các ngành chức năng nắm chắc tình hình cụ thể từngdoanh nghiệp để chỉ đạo và xử lý kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi của người laođộng. Trường hợp đó là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố cần phối hợp với cơ quan ngoại giao của nước đó tại Việt Namyêu cầu chủ đầu tư phải có mặt tại Việt nam để cùng phối hợp giải quyết.

4. Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việcchấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp tăngcường cơ chế đối thoại, thương lượng, giải quyết kịp thời các kiến nghị củangười lao động, hạn chế tranh chấp lao động và đình công xảy ra.

Mong đồng chí Chủ tịch quan tâm chỉ đạo thựchiện và báo cáo kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân