BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4463/TCT-CS
V/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời Công văn số 261/CT-KK &KTT ngày 22/09/2010 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chính sáchmiễn, giảm tiền thuê đất lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định:

"1. Đất thuê, mặt nước thuê đểthực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặtnước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.

...4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuêmặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiệntrực tiếp với đối tượng được thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặtnước phải nộp".

- Tại mục IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sungthông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước quy định:

"IV- Trình tự, thủ tục miễn,giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối vớicác trường hợp quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thựchiện như sau:

1 - Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất:

...1.1 - Đơn đề nghị miễn/giảm tiềnthuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê (trong đó: diện tích trong hạn mức, vượthạn mức - đối với trường hợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3 Mục II, điểm 3Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII,điểm 3 Mục VIII Thông tư này); thời hạn thuê đất; lý do miễn/giảm và thời hạnmiễn/giảm tiền thuê đất.

1.2- Dự án đầu tư được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

1.3- Quyết định cho thuê đất của cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai; Hợp đồng thuê đất...

1.4- Giấy phép đầu tư hoặc Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 1,2, 3, 4, 5, 6 Điều 14 và khoản 1, 2, 3 Điều 15 của Nghị định số142/2005/NĐ-CP ).

1.5- Giấy chứng nhận đầu tư do cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quannhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diệnkhông phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tưtheo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (áp dụng đốivới trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 14 tại Nghị định số 142/2005/NĐ /CP).

Căn cứ các quy định trên, Nếu Côngty Cổ phần Chế Biến Phụ Phẩm Thuỷ Sản Sông Hậu có dự án thuộc diện được miễn,giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và đáp ứng quy định về danh mục, lĩnh vực ưu đãiđầu tư quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì được miễn,giảm tiền thuê đất theo mức quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể hồsơ cụ thể, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu có vướng mắc thì báo cáovà gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cục Thuế xem xét.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai