ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4463/UBND-NC
V/v chấn chỉnh công tác ban hành văn bản.

Tiền Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc kiểm tra công tác ban hành văn bản quyphạm pháp luật (QPPL) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trênđịa bàn tỉnh; trong các ngày từ 07 tháng 8 đến 23 tháng 8 năm 2013, Đoàn kiểmtra thực hiện kiểm tra tại 10 huyện, thành phố, thị xã và 03 Sở (Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội).

Qua kiểm tra cho thấy, việc ban hành các văn bản QPPL đượccấp huyện chú trọng thực hiện, các văn bản được ban hành đảm bảo về trình tự,thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân. Công tác kiểm tra văn bản được quan tâm thựchiện, từ đó kịp thời chấn chỉnh những sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bàyvăn bản. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở các ngành, các cấp đượcban hành đảm bảo về thời hạn xử phạt, thẩm quyền ban hành và nội dung văn bản;về mức phạt áp dụng theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra rất chú trọng công tácphòng ngừa vi phạm hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đảm bảo trật tự antoàn giao thông, đất đai, xây dựng, quản lý và bảo vệ rừng… đã chỉ đạo cácphòng, ban liên quan và chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng chức năngthường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, đình chỉ, xử lýcác trường hợp vi phạm ngay từ đầu. Từ đó, góp phần ổn định, duy trì trật tự antoàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật. Việc tổ chức triển khai thựchiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quan tâm thực hiện; đa sốtổ chức, cá nhân bị xử phạt tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, do đó sốlượng vụ việc phải cưỡng chế thi hành không nhiều.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài địa phương chưa thực hiện tốtviệc gửi văn bản QPPL đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra; văn bản QPPL củacấp xã ban hành còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; công tácban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại cấp huyện và các sở,ngành thời gian qua còn một số hạn chế nhất định, như: việc ủy quyền ra quyếtđịnh xử phạt, về thời hạn ra quyết định xử phạt, biên bản vi phạm hành chính,hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; một vài địa phương và sở chưa kịp thời ápdụng các biện pháp theo quy định để đảm bảo thực hiện nghiêm quyết định xử phạtvi phạm hành chính.

Để chấn chỉnh kịp thời công tác ban hành văn bản trên địabàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả, đảm bảo các văn bản đượcban hành mang tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi và đúng theo trình tự, thủtục pháp luật quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngànhtỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công thực hiệncác việc sau:

1. Đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thịcần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác ban hành văn bản QPPL. Tập huấncông tác xây dựng, thẩm định, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bảnQPPL theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 20/2010/TT-BTP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp; Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBNDcủa Ủy ban nhân dân tỉnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, ban hành,kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấpxã. Hình thức, nội dung tập huấn, hướng dẫn phải rõ ràng, cụ thể; thiết thực,dễ vận dụng thực hiện.

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL phải đảm bảo đúngtrình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (trong đóđặc biệt chú trọng đến việc tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân như việc soạn thảo, lấy ýkiến của đối tượng bị tác động đối với ban hành văn bản, thẩm định của cơ quanTư pháp đối với văn bản QPPL của UBND cấp huyện,…); khắc phục những sai sót vềviệc ghi số, ký hiệu văn bản, lỗi chính tả, viết tắt trong văn bản. Nội dungvăn bản phải đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với văn bản cấp trên, chú trọng đảmbảo tính khả thi của văn bản. Văn bản ban hành phải đầy đủ căn cứ pháp lý. Vănbản QPPL sau khi được ban hành phải gửi cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra theoquy định tại Công văn số 468/UBND-NC ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh.

Trong việc kiểm tra văn bản QPPL do cấp xã ban hành, cácPhòng Tư pháp phải kiểm tra cả về hình thức, thể thức và nội dung văn bản,trường hợp phát hiện các văn bản có sai sót hoặc vi phạm về nội dung phải kịpthời thông báo yêu cầu cơ quan ban hành văn bản tự kiểm tra và xử lý theo quyđịnh hoặc báo cáo UBND cấp huyện xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định củapháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liêntịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp,Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh, Công văn số 262/UBND-NC ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyếtsố 20/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh, Công văn số 1985/UBND-NC ngày15/5/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

2. Đối với công tác ban hành quyết định xử phạt vi phạm hànhchính:

- Việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trongthời gian tới phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung và thờihạn xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định về xửphạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chuyên ngành. Việc giao quyền chocấp phó ra Quyết định xử phạt phải thực hiện bằng văn bản giao quyền; căn cứban hành Quyết định xử phạt phải ghi đầy đủ, chính xác; trong Quyết định xửphạt vi phạm hành chính phải ghi đầy đủ thông tin của người vi phạm, như: nghềnghiệp, chứng minh nhân dân, địa chỉ; thời hạn ban hành Quyết định xử phạt phảitheo đúng quy định; nếu có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ phải ghi các tìnhtiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cáchành vi vi phạm đều phải được xử phạt, các hành vi vi phạm hành chính phải đượcghi tóm tắt; ghi cụ thể Điều, Khoản, Điểm của văn bản pháp luật được áp dụngtrong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc xử phạt phải đảm bảo đúng đốitượng; hồ sơ xử phạt phải đảm bảo đầy đủ; mức tiền phạt phải đảm bảo theo quyđịnh; biên bản vi phạm hành chính có từ 02 tờ trở lên phải có chữ ký của ngườilập biên bản, người vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại trong từng tờbiên bản; biên bản vi phạm hành chính phải có chữ ký và họ tên người lập biênbản, người vi phạm; biên bản vi phạm hành chính phải ghi ý kiến của tổ chứchoặc cá nhân vi phạm.

- Trong việc triển khai thi hành Quyết định xử phạt vi phạmhành chính, cần chú trọng đến việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quảtrong các lĩnh vực như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường; kịp thờiáp dụng các biện pháp cần thiết kể cả biện pháp cưỡng chế thi hành nhằm đảm bảoviệc chấp hành nghiêm các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo trậttự, kỷ cương của pháp luật.

- Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên quan tâm theo dõi,kiểm tra để chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế,tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính ở địaphương.

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thành, thị thường xuyên triển khai, quán triệt sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hànhchính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chitiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, cho cácđối tượng là thủ trưởng các đơn vị thuộc sở, ngành tỉnh; phòng, ban, đoàn thểcấp huyện, cấp xã, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành viên Hội đồng phốihợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã, Công an, lực lượng tuyêntruyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhândân. Nội dung triển khai cần chú trọng nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, đốitượng bị xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, các hìnhthức xử phạt và nguyên tắc áp dụng, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và ápdụng biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạtvà cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, quy định về áp dụng các biện pháp xửlý hành chính khác, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hànhchính, quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính.

3. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành, thị quan tâm triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CPngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtcho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững cácquy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật hoặc phối hợp với các sở, ngành thực hiện việc theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơquan, đơn vị, địa phương mình, trong đó cần chú trọng đến công tác phối hợp, cơchế phối hợp, chất lượng, hiệu quả của theo dõi thi hành pháp luật.

4. Đối với việc thành lập Phòng Pháp chế của các sở, ngànhtỉnh:

Thủ trưởng các sở (14 sở được thành lập Phòng Pháp chế theoQuyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc phê duyệt Đề án “Thành lập tổ chức pháp chế và nâng cao chất lượng hoạtđộng pháp chế”) kịp thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBNDtỉnh thành lập Phòng Pháp chế; trong đó chú ý bố trí nguồn cán bộ pháp chế hợplý và đúng theo tiêu chuẩn của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa tổ chức pháp chế. Đối với các sở, ngành còn lại, thủ trưởng các sở, ngànhbố trí ít nhất 01 cán bộ pháp chế chuyên trách.

5. Về việc ban hành văn bản: Để thực hiện tốt công tác quảnlý nhà nước đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng có tráchnhiệm phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng Quy chế phối hợptrong hoạt động quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh (trong đó quy định cụ thểtrách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra xâydựng trái phép, không phép hoặc lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ).

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngànhtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Côngkịp thời chấn chỉnh và triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai