TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44640/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Chicục thuế quận Ba Đình

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 8183/CCT-KTr2 ngày 06/06/2016 của Chi cục thuế quận Ba Đình hỏi về chính sáchthuế GTGT, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c, Khoản 2, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý vàNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ về việc xử lý số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậmnộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộpthuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm akhoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản nàymà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuếgửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giảiquyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.

- Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫncòn nợ tiền thuế; tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khihoàn thuế. Thứ tự thanh toán bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29Thông tư này.

Trường hợp kết quả thanh tra, kiểm tra hoàn thuếxác định người nộp thuế vừa có số tiền thuế được hoàn, vừa có số tiền thuế bịtruy thu, số tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan thuế ban hành quyết định xửlý vi phạm pháp luật về thuế đồng thời bù trừ ngay số tiền thuế được hoàn vớisố tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế khi raquyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước...

Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫncòn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nhưng không đề nghị bù trừ khi đềnghị hoàn thuế, cơ quan thuế ra thông báo gửi người nộp thuế và phải thực hiệnbù trừ số được hoàn với số thuế còn nợ ngân sách khi quyết định hoàn thuế chongười nộp thuế...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi cục thuế quậnBa Đình giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựngDĐK, Chi cục thuế quận Ba Đình phải thực hiện bù trừ số thuế GTGT được hoàn vớisố tiền nợ, tiền phạt thuế theo thông báo số 9621/TB-CCT-QLN ngày 20/08/2015đối với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK theo quy định tại Tiết c,Khoản 2, Điều 33; thứ tự thanh toán bù trừ, Chi cục thuế quận Ba Đình thực hiệntheo quy định tại Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục thuế quận BaĐình được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn