BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------

Số: 4465/TCT-CS
V/v xử phạt về hoá đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1375/CT- TTr ngày01/10/2008 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xử phạt về hoá đơn, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4, mục VII, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sửdụng, quản lý hoá đơn quy định: "Thực hiện thanh huỷ hoá đơn không còngiá trị sử dụng (kể cả các loại hoá đơn bị mất thu hồi được)".

Trường hợp doanh nghiệp đã báo mất hoá đơn, cơquan thuế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối vớihành vi làm mất hoá đơn nhưng sau đó doanh nghiệp lại tìm thấy số hoá đơn đãbáo mất thì Cục Thuế xử lý như sau:

- Yêu cầu doanh nghiệp xuất trình số hoá đơn đãbáo mất nay tìm được, lập biên bản ghi nhận sự việc và thu hồi số hoá đơn đó dểthanh huỷ theo quy định.

- Đề nghị Cục Thuế Cà Mau xem tại khoản 3, Điều1 và các vấn đề có liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn trong Quyết định số 1742/QĐ-CT ngày 09/10/2007 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau để quyết địnhtheo thẩm quyền. Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lưu trữ,bảo quản hoá đơn không đúng quy định theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghịđịnh số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng,quản lý hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương