BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4468/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương Giám đốc khối Tập đoàn Bảo Việt

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn Bảo Việt

Trả lời công văn số 1005/2008/TĐBV-BNS ngày 18tháng 11 năm 2008 của Tập đoàn Bảo Việt về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảnglương và phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 141/2007/NĐ-CPngày 05 tháng 9 năm 2007 quy định chế độ tiền lương đối với công ty do Nhà nướclàm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn Kinh tế và các Thông tư hướngdẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hệ số lương áp dụng đối với cácchức danh quản lý, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên chuyên tráchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Phó tổng giám đốc), Giám đốc (Phó giám đốc),Kế toán trưởng và việc chuyển xếp lương theo nguyên tắc giữ chức vụ gì thì xếplương theo chức vụ đó.

Đối với Tập đoàn Bảo Việt, căn cứ vào Đề án cổphần hoá Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tàichính - Bảo hiểm Bảo Việt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và mô hình tổchức, điều lệ hoạt động thì Tập đoàn Bảo Việt không có chức danh Phó tổng giámđốc, chức danh danh này được thay bằng chức danh Giám đốc Khối trực tiếp giúpviệc cho Tổng giám đốc. Vì vậy, chức danh Giám đốc khối được xếp lương theochức danh Phó Tổng giám đốc trong Tập đoàn Kinh tế quy định tại Nghị định số 141/2007/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời đểTập đoàn Bảo Việt được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân