BỘ NỘI VỤ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 447/BNV-TCPCP
V/v trả lời việc thành lập hội không có tư cách pháp nhân
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Sở Nội vụ Hải Phòng
Bộ Nội vụ nhận được công văn số 25/SNV-TCBM ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc thành lập các hội không có tư cách pháp nhân, sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị “cho phép Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được thành lập các hội không có tư cách pháp nhân có phạm vi hoạt động trong địa bàn quản lý”.
Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, thì ở địa phương chỉ có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mới có thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; hợp nhất; giải thể và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có tư cách pháp nhân. Đối với hội không có tư cách pháp nhân hiện nay chưa có quy định về thẩm quyền quyết định thành lập đối với loại hội này, do đó cần được tiếp tục nghiên cứu, quy định cho phù hợp với sự phát triển thực tế của xã hội.
2. Về đề nghị “công nhận các tổ chức như: Hội, Chi hội (không có tư cách pháp nhân) có phạm vi hoạt động trên địa bàn quản lý được thành lập bởi các tổ chức hội ở cấp cao hơn đã được thành lập và hoạt động đúng quy định của pháp luật”.
Bộ Nội vụ thấy các chi hội thuộc các hội, đã được thành lập hợp pháp bởi các tổ chức hội ở cấp cao hơn, thì hoạt động của các chi hội đó theo quy định của điều lệ hội. Còn đối với các hội thì việc thành lập và hoạt động phải đúng quy định pháp luật hiện hành về hội.
Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc thành lập hội không có tư cách pháp nhân theo đề nghị của Quý Sở.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Quốc Tiến (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ TCPCP.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Nguyễn Ngọc Lâm