BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/BXD-KHTC
V/v Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/10/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành 02 Thông tư: số 05/2012/TT-BXD về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và số 06/2012/TT-BXD về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD nêu trên, Bộ Xây dựng đã cóquy định cụ thể về các biểu mẫu báo cáo, thời hạn nộp báo cáo. Tuy nhiên chođến thời điểm hiện nay một số Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố HồChí Minh vẫn chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, gửi báocáo về Bộ theo đúng thời hạn đã quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD nêutrên (đồng thời gửi về địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn) ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục, Vụ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn