BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 447/BXD –KTXD
V/v: Điều chỉnh giá VL nổ theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnvà Xây dựng giao thông 208

Trả lời Văn bản số 28/CV ngày 05/3/2009 của Công ty cổ phầnĐầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 đề nghị hướng dẫn thực hiện điềuchỉnh giá hợp đồng Gói thầu số 14 thuộc dự án Dây chuyền 2-Nhà máy Xi măng BútSơn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xâydựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyênliệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tưvà nhà thầu thì đối với hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 14 thuộc dự ánDây chuyền 2- Nhà máy Xi măng Bút Sơn đã được các bên ký kết hợp đồng theo hìnhthức giá hợp đồng theo đơn giá và được điều chỉnh giá hợp đồng khi nhà nướcthay đổi chính sách (tiền lương, giá nguyên vật liệu…) thì loại vật liệu nổ sửdụng vào việc thi công xây dựng Gói thầu số 14 nêu trên nhà thầu kiến nghị vớichủ đầu tư báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam quyếtđịnh việc điều chỉnh làm cơ sở cho việc ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán,quyết toán.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vàXây dựng giao thông 208 tổ chức thực hiện theo quy định để đảm bảo tiến độ củadự án và lợi ích của các bên./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Tổng CT Xi măng VN
- CT Cổ phần XM Bút Sơn
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn