BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4470 TC/TCT
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị được xét hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi chưa có đủ các chứng từ thanh toán đối với trường hợp xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu uỷ thác) theo hợp đồng Chính phủ hoặc hợp đồng Thương mại thanh toán trả chậm với nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm 1-Mục III-Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính quy định hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, trong đó quy định hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Tuy nhiên, trường hợp các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu (kể cả xuất khẩu uỷ thác) theo hợp đồng Chính phủ hoặc hợp đồng thương mại thanh toán trả chậm với nước ngoài nếu phải chờ đầy đủ chứng từ thanh toán các đơn vị này mới được xét hoàn thuế sẽ gây khó khăn về vốn đối với đơn vị có doanh số xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao và số thuế được hoàn hàng tháng lớn. Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đồng ý để các doanh nghiệp xuất khẩu theo hợp đồng Chính phủ hoặc xuất khẩu trả chậm có thời gian thanh toán trên 3 tháng được xét hoàn thuế GTGT nếu có đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định hiện hành; riêng tiền hàng thanh toán qua ngân hàng, các doanh nghiệp phải cam kết xuất trình chứng từ thanh toán với cơ quan thuế địa phương khi đến thời hạn thanh toán. Trường hợp đến hạn thanh toán mà doanh nghiệp vẫn chưa thu được tiền hàng xuất khẩu thì cơ quan thuế thu hồi lại tiền thuế GTGT đã hoàn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung