BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4471/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu màng phẫu thuật, băng keo y tế, giấy y tế có tráng keo

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH TMDV XNK Viên Phát

Trả lời công văn số VC/B/1212001 ngày 26/12/2012 vàVC/B/1208001 ngày 20/11/2012 của Công ty Viên Phát đề nghị được áp mã thuế 0%cho các sản phẩm màng phẫu thuật, băng keo y tế, giấy y tế có tráng keo, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

- Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế,phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nướcđã sản xuất được thì mặt hàng băng keo y tế thuộc loại trong nước đã sản xuấtđược nên việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này là không phù hợpvới nguyên tắc quy định áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu của Luật thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu là bảo hộ sản xuất trong nước

- Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 14/11/2012 thì mặt hàng màng phẫu thuật thuộcmã số 3921.13.90, cùng một dòng thuế với các mặt hàng tấm, phiến, màng, lá dảikhác, bằng plastic từ polyurethan; mặt hàng giấy có tráng keo dùng trong y tếthuộc mã số 4811.49.90, được xếp cùng một nhóm với mặt hàng giấy có tráng keodùng làm bao bì thực phẩm và bìa có tráng keo dính. Mặt khác theo số liệu thốngkê của Tổng cục Hải quan thì trị giá nhập khẩu mặt hàng màng phẫu thuật chưa vôtrùng và giấy có tráng keo của công ty năm 2012 chỉ chiếm từ 0,07% đến 1% tổngkim ngạch nhập khẩu của mã số 3291.13.90 và 4811.49.90 năm 2012. Việc điều chỉnhthuế nhập khẩu các mặt hàng này sẽ ảnh hưởng lớn đến các mặt hàng khác cùngdòng thuế và các doanh nghiệp khác trong nước. Do đó, đề nghị Công ty thực hiệntheo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; TCHQ;
- Lưu: VT, CST (PXNK). (8b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy