BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4471/TCT-CS
V/v thuế TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản, bán phế liệu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Trang Ngọc Phát.
Địa chỉ: Số 166, Q1 80, phường Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/CTTrang Ngọc Phát ngày 21/09/2010 của Công ty TNHH Trang Ngọc Phát đề nghịhướng dẫn về việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối vớihoạt động thanh lý tài sản, bán phế liệu, phế phẩm trong năm 2009 liên quantrực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.3 công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cần lưuý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009:

"1.3. Về xác định các khoản thunhập từ thanh lý tài sản, thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm: ...Thu nhậptừ việc bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm đượcxác định bằng (=) doanh thu bán phế liệu, phế phẩm trừ (-) phí thu hồi và chiphí tiêu thụ. Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩmmà không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thìdoanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo mức quy định,không được áp dụng ưu đãi".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp trong năm 2009, Công ty TNHH Trang Ngọc Phát phát sinh thu nhập từ hoạtđộng bán phế liệu, phế phẩm và phế liệu, phế phẩm này không liên quan trực tiếpđến hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộpthuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo mức quy định, không áp dụng ưu đãi.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tyTNHH Trang Ngọc Phát được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai