BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4472/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 4727/CT-THNVDTngày 19/10/2010 của Cục Thuế tỉnh An Giang hỏi về thuế suất thuế GTGT mặt hàngtrấu ép, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục II, Phần A Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn đốitượng không chịu thuế GTGT:

"Sản phẩm trồng trọt (bao gồmcả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưachế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức,cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu."

Tại Điểm 2.5, Mục II, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn mức thuế suất 5% áp dụng đối với hànghoá, dịch vụ:

"Sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi,sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thứcbảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại .

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chếbiến hướng dẫn tại điểm này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ

Biểu thuế GTGT theo danh mục hànghóa của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, mặt hàng trấu ép thuộc nhóm12.13 áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mặt hàngtrấu ép là sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế, chưa được chế biến thành sảnphẩm khác. Nếu sản phẩm này do tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra thì thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT; Mặt hàng trấu ép bán ra ở khâu kinh doanhthương mại thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh An Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai