BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4474/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 765/CT-TTrT ngày11/8/2010 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về chính sách thuế TNDN. Sau khi báo cáovà xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về mốc thời gian áp dụng thuếsuất ưu đãi:

Do Công ty bắt đầu thực hiện dự ánđầu tư để hưởng ưu đãi thuế TNDN ở nhiều thời điểm khác nhau do vậy đề nghị Cụcthuế kiểm tra tình hình thực tế của Công ty, làm rõ quy định pháp luật tại từngthời điểm để áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

2. Về các khoản thu nhập khác:

Tại điểm 1 mục III Phần E Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; điểm 4 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh: "Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinhdoanh thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế".

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty có thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và thu nhập từ các hoạtđộng không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãithuế TNDN thì khoản thu nhập này phải hạch toán riêng và không được hưởng ưuđãi thuế TNDN.

3. Khoản lợi nhuận hoạt động kinhdoanh thương mại:

Tại điểm 1 mục III Phần E Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; điểm 4 Mục II Phần E Thông tư số134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh: "Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinhdoanh thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế. Trườnghợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì phần thu nhập của hoạt động sảnxuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế(x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễnthuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tínhthuế".

Căn cứ quy định nêu trên trường hợpCông ty không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh thương mạivới thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn giảm thuế thì được xácđịnh theo hướng dẫn nêu trên. Thu nhập của hoạt động kinh doanh thương mại ápdụng mức thuế suất thuế TNDN 28%

4. Về chuyển lỗ:

Điểm 1 mục VI Phần E Thông tư số134/2007/TT-BTC quy định: "Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bịlỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế củanhững năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phátsinh lỗ".

Căn cứ quy định nêu trên trường hợpcơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của nămquyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Công ty khôngthực hiện bù trừ lỗ của Công ty mẹ với các khoản thu nhập sau thuế của các côngty con hạch toán độc lập chuyển về.

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhấtcủa công ty mẹ (lợi nhuận hợp nhất thu nhập của các công ty con để xác địnhlãi, lỗ của công ty mẹ) chỉ phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp, tuy nhiêntheo Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành không có quy định về bùtrừ lãi, lỗ của công ty mẹ với các khoản thu nhập sau thuế của các công ty con.

Trường hợp Công ty đã được Kiểm toánNhà nước kiểm toán thì việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán nhà nước đãđược quy định cụ thể tại Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày14/06/2005. Trong trường hợp cần thiết, theo quy định tại Điều 64 Luật Kiểmtoán nhà nước, đơn vị được kiểm toán có thể giải trình lại với cơ quan kiểmtoán đối với những vấn đề Kiểm toán nhà nước đề nghị. Việc xem xét, giải quyếtcác kiến nghị nêu trong kết luận kiểm toán thuộc phạm vi xử lý của Tổng kiểmtoán nhà nước (Điều 18 Luật Kiểm toán nhà nước).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiệt và căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, điều kiện thực tế củađơn vị để hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai