BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 4476/TCHQ-TXNK

V/v: Phụ phí xăng dầu (EBS) trong kê khai trị giá tính thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thang máy Thyssenkrupp Việt Nam.
(Đ/c: Số 72 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 737/12/TKEVN-NK ngày 15/8/2012 của Công ty TNHH Thang máy Thyssenkrupp Việt Nam vướng mắc về phụ phí xăng dầu EBS trong kê khai trị giá tính thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 12, Điều 13 của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì:

Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Trị giá giao dịch là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu, sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

Căn cứ quy định tại khoản 1.2.7 Điều 14 của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Chi phí vận tải và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp đến vận tải hàng hóa nhập khẩu cho đến khi hàng hóa đã được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Các chi phí tại điểm này bao gồm: Chi phí bốc dỡ, xếp và vận chuyển hàng hóa, phụ phí tàu già, chi phí thuê các loại container, thùng chứa, giá đỡ được sử dụng như một phương tiện để đóng gói phục vụ chuyên chở hàng hóa và sử dụng nhiều lần các khoản phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì phụ phí xăng dầu EBS là khoản liên quan trực tiếp đến vận tải hàng hóa nhập khẩu. Do vậy, phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường