BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 4476/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT cho Văn phòng IFC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Lễ tân - Bộ Ngoại giao; - Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 11420/CT-THNVDT ngày 20/08/2008 của Cục thuếthành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Đại diện thường trú Tổ chức Tàichính quốc tế tại Việt Nam (IFC thường trú tại TP Hồ Chí Minh). Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày04/02/2008, Tổng cục Thuế đã có công văn số 761/TCT-CS hướng dẫn về chính sáchthuế đối với hoạt động của IFC. Tại công văn này đã hướng dẫn IFC thường trútại TP. Hồ Chí Minh là đối tượng hưởng miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng đượchoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003của Bộ Tài chính. Đối với các khoản phí thu từ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệpvừa và nhỏ của Việt Nam, IFC thường trú tại TP Hồ Chí Minh sử dụng chứng từ thutiền, trên chứng từ ghi rõ nội dung thu tiền.

Theobáo cáo của Cục Lễ tân - Bộ ngoại giao tại công văn số 605/CV-LT ngày 24/7/2008thì Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng hoàn thuế GTGT từ quý I/2005với lý do IFC thường trú tại TP Hồ Chí Minh đã sử dụng hoá đơn GTGT đối với cáckhoản phí mà IFC thường trú tại TP Hồ Chí Minh thu của các doanh nghiệp vừa vànhỏ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo Hiệp định ký giữa Chínhphủ Việt Nam và Công ty tài chính quốc tế về việc thành lập cơ quan thường trútại Việt Nam.

Tổngcục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội giải quyết việc hoàn thuế GTGT choVăn phòng IFC thường trú tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn từ quý I/2005 đến quýI/2008 theo quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tàichính và hướng dẫn tại công văn số 761/TCT-CS nêu trên.

Trongquá trình xem xét hồ sơ hoàn thuế GTGT, nếu cần thông tin chi tiết thì đề nghịCục thuế thành phố Hà Nội trao đổi trực tiếp với Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương