BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4478/BKHĐT-KTCN
V/v áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhà kính

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Phúc đáp công vănsố 7503/TCHQ-KTSTQ ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chínhsách thuế đối với mặt hàng nhà kính, sau khi nghiên cứu Bộ Kế hoạch và Đầu tưcó ý kiến như sau:

Liên quan đến mặt hàng nhàkính được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có vănbản số 7090/BKHĐT-KTCN ngày 20/9/2013 và số 2811/BKHĐT-KTCN ngày 09/5/2014 (gửi kèm theo).

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012của BộKế hoạchvà Đầu tư về việc Banhành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyêndùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (trướcđây là Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009), BộKế hoạchvà Đầu tư có ý kiến về các mặt hàng nêu tại công văn số7503/TCHQ-KTSTQ ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan như sau:

1. Mặt hàng giàn trồng hoa trong nhà kính:

Mặt hàng “giàn trồng hoa” tuy không được định danhcụ thể nhưng được cấu tạo chủ yếu từ những khung sắt và lưới thép, nên có thểxếp mặt hàng “giàn trồng hoa” thuộc nhóm hàng “khung nhà, khung kho và cấu kiệnnhà lắp sẵn bằng thép” nhóm 7308 theo danh mục hàng hóakèm theo của Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT và Thông tư số04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 nêu trên.

2. Nhóm nhà loại 1 (“nhà kính trồng hoa”):

Căn cứ cấu tạo, vật liệu và nguyên lý hoạt động củanhóm nhà loại 1 cho thấy mặt hàng “nhà kính trồng hoa” khi còn nguyên khối(không tháo rời) thì thuộc nhóm 9406 và chưa có đơn vị nào trong nước đăng kýsản xuất, chế tạo mặt hàng này (đượchiểu là không thuộc Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT).

Trường hợp Tổng cục Hải quan không dựa trên quanđiểm “nhà kính trồng hoa” ở dạng nguyên khối như trên, mà tách ra thành cáclinh kiện và mặt hàng “nhà kính”:

- Một số linh kiện bao gồm hệ thống xử lý dữ liệu,tự động hóa, sensor thuộc loại trong nướcchưa sản xuất được.

- Hiện nay các doanh nghiệp trong nước chưa đăng kýđã sản xuất được mặt hàng “nhà kính” để làm cơ sở cập nhật vào Thông tư số04/2012/TT-BKHĐT Tuy nhiên, khi có đơn đặt hàng thì năng lực doanh nghiệptrong nước hoàn toàn có thể sản xuất mặt hàng “nhà kính” bao gồm kính (và/hoặctấm che bằng PE, PVC) và khung nhà bằng thép dùng trong sản xuất nông nghiệp. Hiệnnay, Công ty Cổ phần xây dựng thép Tiên phong (địa chỉ: số 277 đường D2, phường25, quận Bình Thạnh, Tp HCM), hoặc Công ty TNHH công nghiệp Hai My (địa chỉ: số4 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM) có thể sản xuất được mặt hàng“nhà kính” nêu trên.

3. Nhóm nhà loại 2:

Do kết cấu chính của nhóm nhà loại 2 được làm bằngsắt hoặc thép nên thuộc nhóm hàng cấu kiện nhà lắp ghép bằng thép theo phânnhóm 9406 và thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

4. Nhóm nhà loại 3:

Do kết cấu chính của nhóm nhà loại 3 được làm bằngsắt hoặc thép và ở dạng chưa hoàn chỉnh nên phù hợp nhóm 7308 và thuộc loạitrong nước đã sản xuất được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểTổng cục Hải quan xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt