BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4479/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị

Trả lời công văn số 104/TM-TC ngày10/11/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôidư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnhsố 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyếtlao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệpquy định tại Điếu 1 Nghị định này”.

Như vậy, Công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên Thương mại Quảng Trị đã thực hiện giải quyết lao động dôi dưkhi thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn nênkhông thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộithông báo để quý Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu: VT; Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng