BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------

Số: 4479/TCT-KK

V/v: hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang, Vĩnh Long và thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4182/CT-THNVDT ngày 16/9/2010 của Cục Thuế tỉnh An Giang, công văn số 716/CT-KK &KTT ngày 12/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và công văn số 5081/CT-TTr1 ngày 29/10/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạo qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu; Công văn số 2416/BTC-TCT ngày 27/02/2010 về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu; Công văn số 211/BTC-TCT ngày 18/6/2010 và công văn số 293/BTC-TCT ngày 11/8/2010 về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạo gửi Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Tổng Công ty Lương thực Miền Namcó công văn số 2765/TCT-TCKT ngày 12/8/2010 và công văn số 2842/TCT-TCKT ngày 19/8/2010 về việc hoàn thuế GTGT gửi các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu qua Tổng Công ty Lương thực MiềnNam.

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Điểm 6.2 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Điều 3 Thông tư số 94/2010/TT-BTC nêu trên. Riêng trường hợp xuất khẩu gạo của 3 thị trường tập trung (như Philippines, Malaysia và Indonesia) mà hợp đồng xuất khẩu thuộc cấp Chính phủ đòi hỏi tính bảo mật, Tổng công ty Lương thực Miền Nam không cung cấp và sao gửi được tài liệu mật liên quan đến hợp đồng xuất khẩu cho đơn vị ủy thác xuất khẩu thì tại Mục III Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, đơn vị ủy thác xuất khẩu ghi rõ: Các Tờ khai Hải quan, Hợp đồng xuất khẩu, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến các lô hàng ủy thác xuất khẩu gạo của 3 thị trường tập trung (như Philippines, Malaysia và Indonesia) thuộc tài liệu mật, đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, mã số thuế …) quản lý lưu giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Cục Thuế kiểm tra đơn vị ủy thác xuất khẩu phối hợp với Cục Thuế trực tiếp quản lý đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam), nếu có vấn đề cần làm rõ thì gửi văn bản đề nghị Cục Thuế quản lý Tổng Công ty Lương thực Miền Nam phối hợp kiểm tra, xác minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC (2b), DNL, TTr (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Hồng Hải