VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 4479/VPCP-KTN

V/v: cơ cấu lại cổ đông của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (công văn số 553/CV-BEDC ngày 15 tháng 6 năm 2010) về việc cơ cấu lại cổ đông của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) tự quyết định việc cơ cấu lại thành phần cổ đông và tỷ lệ góp vốn, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) không tiếp tục góp vốn vào BEDC.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý