BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 448/ BTNMT-KTTV
V/v thực hiện Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình KTTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ Công trình Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1994, Chủ tịch nước ký công bố ngày 10 tháng 12 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 19997 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh và Tổng cục KTTV có Thông tư số 757/1998/TT-TCKTTV ngày 12 tháng 08 năm 1998 hướng dẫn đăng ký hoạt động của công trình KTTV chuyên dùng, trong đó giao dịch cho Tổng cục KTTV phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình KTTV.

Trong những năm qua, việc khai thác và bảo vệ công trình KTTV đã được các Bộ, ngành và địa phương hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường không khí và nước.

Vừa qua, có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức của một số Bộ, ngành, trong đó có việc thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo Nghị định số 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chức năng quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình KTTV được Chính Phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để có căn cứ cho việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực nói trên, đề nghị quý Bộ, ngành, địa phương thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ Công trình KTTV ở Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua và những kiến nghị (nếu có), nhằm bổ sung các quy định thi hành Pháp lệnh.

Mọi ý kiến xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Khí tượng Thuỷ văn), 83 đường Nguyễn Chí Thanh Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý cơ quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Thành